[1]
Sukoco, B., .K, S. and Karim, M. 2020. Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan di RSIS Makassar. Wal’afiat Hospital Journal. 1, 2 (Dec. 2020), 79 - 90. DOI:https://doi.org/10.33096/whj.v1i2.46.