(1)
Sukoco, B.; .K, S.; Karim, M. Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan Di RSIS Makassar. whj 2020, 1, 79 - 90.