Sukoco, B., .K, S., & Karim, M. (2020). Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan di RSIS Makassar. Wal’afiat Hospital Journal, 1(2), 79 - 90. https://doi.org/10.33096/whj.v1i2.46