Sukoco, B., .K, S. and Karim, M. (2020) “Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan di RSIS Makassar”, Wal’afiat Hospital Journal, 1(2), pp. 79 - 90. doi: 10.33096/whj.v1i2.46.