Sukoco, B., S. .K, and M. Karim. “Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan Di RSIS Makassar”. Wal’afiat Hospital Journal, Vol. 1, no. 2, Dec. 2020, pp. 79 -0, doi:10.33096/whj.v1i2.46.